Stanovy

Čl. 1

Sbor loketských. ostrostřelců je spolkem sdružujícim občany loketského regionu, kde členství je výběrové. Sídlem sboru je Loket, Dvory 31, PSČ 357 33.

Čl. 2

Posláním sboru je:

 • sdružovat občany se zájmem o historické zbraně a střelbu z těchto zbraní nebo jejich replik.
 • propagovat pouze zbraně s křesadlovým zámkem a perkusní zbraně
 • pořádat soutěže ve střelbě z těchto zbraní
 • propagovat práci spolku na veřejnosti např. pořádáním výstav, soutěží, besed, přednášek a pod.
 • poskytovat odborné konzultace na historické zbraně nebo je zprostředkovávat
 • navazovat kontakty s obdobným sdružením v ČR i v zahraničí
 • pro finanční i materiální zabezpečení své činnosti vytvářet vlastni zdroje, vyvíjet v souladu s platnými předpisy manažerskou činnost, zřizovat účelová zařízení a pod.
 • hájit práva svých členů a umožnit jim realizaci svých zájmů a navázat na slavnou tradici střelců v Lokti (z let 1650 až 1836, oděl. Ostrostře1ců 1836 až 1904 CK občanský sbor ostrostřelců, poslední zápis v kronice je 4.5. 1936).

Čl. 3

Členství ve sboru je:

 • řádné
 • přispívající
 • čestné

Čl. 4

Řádné členství je výběrové. Nového člena může valné hromadě navrhnout kterýkoliv z řádných členů sboru. Členství bude nabídnuto, pokud pro návrh bude nadpoloviční většina všech řádných členů. Řádným členem se navržený stane okamžikem, kdy nabídku přijme a členem sboru může být pouze tehdy, je-li starší osmnácti let.

Čl.5

Přispívajícími členy mohou být osoby fyzické i právnické. O jejich přijetí rozhoduje valná hromada většinou podle čl. 4. Přispívající členové mají právo na plnou informovanost o činnosti sboru a při schůzi mají hlas poradní.

Čl. 6

Čestné členství může být uděleno osobnostem, které mají mimořádné zásluhy o propagaci historických zbraní nebo u nichž existují jiné, zvláštního zřetele hodné důvody pro uděleni této formy uznání. Návrh na čestné členství může podat kterýkoliv člen sboru. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada většinou, viz. čl. 4.

Čl. 7

Řádní členové spolku mohou přizvat ke spoluúčasti na akcích sboru hosty. Hosté se nestávají členy sboru, pro jejich přijetí platí postup určený čl. 4.

Čl. 8

Řádní členové

 • aktivně přistupují ke všem akcím sboru
 • spolurozhodují o všech záležitostech sboru
 • volí a mohou být voleni do všech orgánů sboru (členství ve volených orgánech je nezastupitelné a čestné.
 • mohou žádat o podporu ve věcech, které spadají do jeho působení podle těchto stanov
 • jsou povinni platit členské příspěvky

Čl. 9

Členství zaniká:

 • písemným prohlášením člena o vystoupeni ze spolku
 • nezaplacením členského příspěvku ani po písemné upomínce
 • ztrátou členství. Zdůvodněný návrh na ztrátu členství může podat kterýkoliv řádný člen spolku prostřednictvím Rady. O ztrátě členství rozhoduje valná hromada většinou podle čl. 4.

Čl. 10

O zásadních záležitostech sboru rozhoduje valná hromada. Tvoří ji všichni řádní členové sboru. S hlasem poradním se ji mohou účastnit přispívající a čestní členové. Valná hromada je svolávána minimálně jedenkrát ročně. Svolává ji Rada z vlastního rozhodnutí nebo požádá-li o to nejméně 25% členů spolku s udáním předmětu jednání. Svolání musí být zveřejněno obvyklým způsobem, nejméně týden předem. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, není-li ve stanovách určeno jinak. Nesejde-li se nadpoloviční většina řádných členů v hodinu ohlášené valné hromady, uskuteční se do půl hodiny později nová valná hromada. Tato valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně čtvrtina řádných členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová většina přítomných.

Čl. 11

Valná hromada:

 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti Rady a revizora účtů
 • projednává, schvaluje a mění stanovy sboru
 • volí členy Rady a revizora účtů
 • řeší základní organizační a tvůrčí problémy
 • schvaluje nabídku členství ve sboru, rozhoduje o ztrátě členství
 • určuje výši členských příspěvků
 • určuje program na příští období
 • rozhoduje o zřizování, rušení účelových zařízení a pod

Čl. 12

Reprezentantem společnosti je Rada, která je volena v tajném hlasování valnou hromadou. Má tři až pět členů. Členové Rady vzájemnou dohodou svých členů určí dva statutární zástupce, kteří jsou oprávněni jednat jménem sboru a podepisovat všechny dokumenty. Členové Rady vzájemnou dohodou určí hospodáře, který zodpovídá za vedení hospodářské agendy sboru. Rada může pověřit i jiné osoby, aby v rozsahu zmocnění sbor zastupovaly a dokumenty podepisovaly jeho jménem.

Čl. 13

Sbor hospodaří na základ rozpočtu, schváleného valnou hromadou.

 • příjmy sboru tvoří:
  • členské příspěvky
  • dotace, dary
  • příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena
  • jiné zdroje
 • sbor nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů
 • finanční prostředky jsou využívány zejména na:
  • financováni výstavních akci a soutěží
  • vydáváni tiskovin
  • nezbytnou administrativu
  • financování účelových zařízení, jsou-li zřízena

Čl. 14

Kontrolu správnosti vedení hospodářské agendy provádí revizor účtů, volený valnou hromadou. Jí podává dvakrát ročně zprávu o výsledcích kontrol.

Čl. 15

Sbor zaniká rozhodnutím valné hromady, která vypořádá závazky sboru a stanoví, jak bude naloženo s majetkem sboru.

Tyto stanovy byly přijaty na ustavující schůzi sboru, která se konala dne 23. 4. 2002.